lördag 1 juli 2017

Kallelse till extrastämma 15/7: Fyllnadsval av kassör.

Medlemmar i Västkustens Koloniförening kallas till extrastämma.
Tid och plats: 15/7 kl10.00 vid klubbhuset.

Syfte: Fyllnadsval av kassör.
Vi kommer i samband med extrastämman också delge lite information samt ha en frågestund.

Dagordning:
§1. Mötets öppnade
§2. Kallelse till årsmöte utsänt enligt stadgarna
§3. Val av mötesordförande
§4. Val av möte sekreterare
§5. Val av protokoll justerare
§6. Godkännande av dagordning
§7. Val av rösträknare
§8. Fastställande av röstlängd
§9. Fyllnadsval av kassör
§10. Mötets avslutande