Så funkar det

...förhållningsregler för trivsel.
(Senast reviderat: 2019 01 07)

Kolonist skall visa hänsyn till grannarna och inte föra oväsen så det föreligger olägenheter för kringboende. Kolonist har fullt ansvar för sina gäster och deras uppförande.

Kolonilotten
Den upplåtna tomten skall skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Häckar, buskar eller träd får ej hänga ut i gångar eller in på grannens tomt. Odlingar, gräsmattor och rabatter skall hållas i vårdat skick. Det är arrendatorns skyldighet att hålla rent i gången utanför tomten. Undvik att placera något utanför din egen tomtgräns såsom cyklar, mopeder eller annat som tar plats i gången. Bekämpa inte ogräset med gifter, utan ta det för hand och tänk miljövänligt.

Arrendeavgift
Arrendeavgiften beslutas under årsmötet föregående år och är uppdelad för att betalas 2 ggr om året. Halva avgiften betalas senast 30 mars och resterande senast 30 september. 2st inbetalningsavier skickas ut i samband med kallelse till årsmötet i januari/februari. Påminnelseavgift tillkommer vid försenad inbetalning med 200 kronor vid första påminnelsen och med 500 kronor vid andra påminnelsen.

Överlåtelse/Försäljning
Funderar du på att sälja eller överlåta måste du informera styrelsen innan försäljning eller överlåtelse sker. En överlåtelseavgift på 500 kronor betalas av köparen till föreningen vi försäljning.

Uthyrning
Det är förbjudet att hyra eller låna ut stuga utan styrelsens medgivande.

Boende
Permanent boende är inte tillåtet på området.

Om, till eller nybyggnationer
Godkännande skall föreligga från styrelsen och Malmö kommun innan du sätter igång med ditt arbete. Koloniägaren är skyldig att följa styrelsens och Malmö kommuns beslut och anvisningar i fråga om uppförande av stuga liksom vid om- eller tillbyggnader. Under tiden juni, juli och augusti får inga om-, till eller nybyggnationer ske under lördagar, söndagar och helgdagar samt vardagar innan kl 08.00 - och efter kl 19.00. Akuta åtgärder undantagna. Det är ej tillåtet att sätta upp egen grind från kolonilotten ut mot gatan.

Ifall du vill söka ROT-avdrag för byggnation så behöver du veta koloniområdets fastighetsbeteckning. Den är 155:355.

Byggregler och blankett för bygganmälan hittar du på Malmö stads hemsida.

Motorgräsklippare och motorredskap
Tänk på att det inte är tillåtet att använda motordrivna redskap från 15 maj till 30 sep fr.o.m. fredag kl.16.00 till måndag kl. 08.00.  Undantaget är lördag mellan kl. 10.00 – 14.00.

Bevattning
På grund av mycket höjda vattenräkningar måste bevattning med spridare och slang begränsas. Ingen bevattning får ske under dagtid vid starkt direkt solsken eller stark vind (största delen av vattnet avdunstar innan det når marken om du vattnar i starkt solsken). Måste du vattna gör detta på kvälls- eller nattetid. Be grannen om hjälp om du inte har möjlighet själv. Tänk på att spara på vattnet och våra pengar.
   
Miljöhuset
Sopor skall källsorteras och läggas i respektive kärl och ej på golvet eller på någon annan plats. Var noga med att sortera och lägg rätt sopor i respektive kärl.

Fel sopor i fel kärl innebär mycket höga tömningskostnader. Detta eftersom att ordinarie sophämtare inte tömmer kärlet utan vi får ringa om extra tömning. Sköts inte sophanteringen på rätt sätt kan vi tvingas till att höja arrendeavgiften eller i värsta fall stänga miljöhuset. Detsamma gäller för trädgårdskärlen.

Större avfall som vitvaror, maskiner eller miljöfarligt avfall skall lämnas på miljöstationen (närmaste återvinningsstation finns i Bunkeflo – se länken till höger i menyn). Inget elektronikavfall får lämnas i miljöhuset, såsom kaffekokare, radio, tv eller andra elektriska maskiner. Dessa lämnas på någon återvinningsstation.

Trädgårdskärl
Tunnorna är endast till för trädgårdsavfall – inte för plast, sten, jord eller andra sopor. Hämta ditt kärl snarast efter tömning samt lämna det så sent som möjligt innan tömning. Datum för tömning hittar du i kalendariet och på uppsatta anslag.

P-Platser
Parkering får endast ske på markerade platser med giltigt parkeringstillstånd.
Nyttjande av föreningens parkeringsplats är endast för parkering av mc/bil/lastbil/husbil som är i trafik, skattad, försäkrad och är i funktionsdugligt skick. Parkeringsplatsen får ej utnyttjas som förvaringsplats oavsett.
OBS: Ingen parkering av bilar, motorcyklar eller andra fordon i gångarna.

Toalett och dusch
Var noga med att hålla rent efter dig. Efter att ni duschat, glöm inte att skrapa av golvet och väggar. Om du råkat orsaka översvämning, lämna inte bara utan ta hjälp av en granne eller meddela styrelsen om problemet. När ni har besökt toaletten, se till att ni lämnar den i gott skick.

Sällskapsdjur får inte duschas av eller vistas i toalettbyggnaden. Föräldrar ansvarar för sina barn.

Porta Potti
När du tömt din Porta Potti se till att spola rent så att inga rester finns kvar.

Sällskapsdjur
Djur skall vara kopplade utanför tomten. Inom tomten skall djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister inte utsätts för obehag. Kolonisten ansvarar för att grindar och staket är utformade så att djuren ej på eget bevåg kan ta sig ut från tomten. Djurägare skall märka upp kolonigrinden med skylt t.ex. hund. Glöm inte att plocka upp spillning efter ditt djur utanför tomten.

Brevlåda
En brevlåda till varje kolonilott skall det finnas i anslutning till grinden och lådan bör vara placerad innanför staketet. 

Grinden in på området
Grinden skall vara stängd och låst under icke säsong, när vattnet är avstängt. Under säsong skall grinden vara stängd mellan kl. 20.00 – 07.00.

Egna grindar
Egna grindar från tomt ut mot gata är inte tillåtna.

Motortrafik i gångarna
Körning i gångarna bör undvikas men är tillåtet för lossning och lastning.